Nyheter på Medlefors

2019 01 25  ●  Projekt 

Möt våra projekt

Medlefors är inte bara en skola och konferensanläggning utan även en aktiv projektaktör. Medlefors har i många år drivit utvecklingsprojekt och under 2019 pågår Vägen Vidare och Möten i Mångfald. Det är två projekt som delfinansieras av medel från Europeiska socialfonden.

Vägen Vidare

Vägen Vidare är ett projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och representanter från näringslivet. Syftet med projektet är att stärka personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så de ska kunna närma sig arbete eller studier och på sikt nå egen försörjning. Projektet vänder sig till personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden och för att kunna delta ska man vara inskriven på arbetsförmedlingen eller vid Skellefteå kommuns enhet arbetsmarknad eller enhet försörjningsstöd. Vägen Vidare ska även vara ute på företag för att informera om generella kompetenser och därmed uppmuntra till att anställa personer från målgruppen. Projektet påbörjades hösten 2017 och pågår fram till mars 2020.

Varje deltagare som börjar på Vägen Vidare får en handledare. Tillsammans lägger de upp en individuell aktivitetsplan som ska innehålla aktiviteter, tidsplanering och mål. Exempel på aktiviteter som genomförs på Medlefors är mental träning, fysisk aktivitet, gruppvägledning och arbetsmarknadskunskap. De har även aktiviteter ute på arbetsplatser så som studiebesök, jobbskuggning och praktik. Planen följs upp tillsammans med handledaren kontinuerligt och revideras vid behov.

Möten i Mångfald

Möten i Mångfald är ett kompetensutvecklingsprojekt som Medlefors driver i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och ABF Skellefteå. Projektet riktar sig till medarbetare som i sitt arbete möter asylsökande, ensamkommande barn och unga samt utrikes födda med särskilda behov.

Projektet genomför olika typer av fortbildningsinsatser utifrån våra samverkanspartens behov och förutsättningar. Syfte är att stärka medarbetarnas kompetens och stärka dem i sitt arbete. projektet vill också skapa förutsättningar för deltagarna att utöka sitt yrkesmässigt nätverk genom insatser som stimulerar erfarenhetsutbyte över verksamhetsgränser.

Nyhetsbrevet som PDF

Kontaktuppgifter till våra projektledare

Johanna Larsson
Projektledare Vägen Vidare
Tel: 0910-57550, 072-4027422
johanna.larsson@medlefors.se

Sophie Nyblom
Projektledare Möten i Mångfald
Tel: 0910-57569, 072-4026303
sophie.nyblom@medlefors.se

Johanna och Sophie

 
NYHETSARKIV