Nyheter på Medlefors

2018 04 3  ●  Folkhögskola 

utbildning – Skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

Nedladdningsbar pdf: Inbjudan VSO 1

Målgrupp:

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, chefer/arbetsledare, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud.

Du ska ha genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning samt varit verksam i ditt uppdrag under minst ett år.

Mål för utbildningen:

Fördjupa kunskapen om skyddsombuds och chefers rätt- och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och andra aktuella föreskrifter (AFS:ar).

Trygghet i en fungerande rollfördelning och ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om uppdraget och arbetet i skyddskommitté eller annat samverkansorgan.

Kunskap om metoder för att utöva tillsyn på arbetsmiljön på arbetsplatsen och i organisationen; skyddsronder, riskbedömningar och medarbetarundersökningar.

Innehåll:

 • Fördjupning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Parternas roller och ansvar
 • Att göra riskbedömningar
 • Skyddsrond – upplägg, innehåll och prioriteringar
 • Att upprätta handlingsplaner utifrån tillbudsrapporter och riskbedömningar
 • Företagshälsovårdens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Vi varvar föreläsning med grupparbeten, redovisningar och samtal och baserar utbildningen på arbete med olika case för att öva oss att tillämpa lag och förordningar i praktiken. Deltagarnas erfarenheter och delaktighet är en tillgång i lärandet!

Arbetsgivaren står för alla kostnader (kurs, förlorad arbetsinkomst, resekostnader och ev. logikostnad).

 • Kurstid: 3 dagar, internat eller externat
 • Kursledare: Annica Blom, Beteendevetare i arbetsliv och hälsa, BAM-handledare
 • Datum:
  • Externat 24–26 april – INSTÄLLD !
   • Plats: Umeå
  • Internat 15–17 maj
   • Plats: Medlefors folkhögskola
 • Kursavgift:
  • Externat 4500 kr ex moms per deltagare (inkl för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt handledning)
  • Internat 6000 kr ex moms per deltagare (inkl logi två nätter, frukost, för- och eftermiddasfika, lunch, middag två dagar, material samt handledning)

Anmälan

sker på bifogad blankett och skall vara undertecknad av en firmatecknare. Anmälan skickas senast: 10 april för externat & 30 april för internat till:

 • Medlefors folkhögskola och konferens
 • Linda Carstedt
 • Box 707
 • 931 27 SKELLEFTEÅ
 
NYHETSARKIV