Etableringskurs

Etableringskurserna bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen avgör vilka som ska gå utbildningen. Målgruppen är nyanlända med en etableringsplan eller personer som ingår i etableringsprogrammet.

Arbetssätt och mål

Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och metoder. Det betyder att den anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Ett heltidsschema med bland annat svenska som andraspråk, arbetsliv, datakunskap och hälsa kombinerat med individuell handledning och hemstudier.

Etableringskurs på är studie- arbetsförberedande. Insatsens främsta målgrupp är deltagare med kort utbildningsbakgrund som får möjlighet att studera vidare, exempelvis på allmän kurs.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

Etableringskurs på folkhögskola är en del av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som innebär ansvar för att samordna etableringsinsatser för nyanlända. Syftet är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller högre studier samt att skapa förutsättningar för personer att försörja sig själva.

Ansökan

Du som är intresserad av att delta i Spira Integration kontaktar din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Praktikplats på företag

Vill du som företagare erbjuda praktikplats eller har du frågor kan du kontakta projektledare Linda Carstedt, 0910-575 47 alt linda.carstedt@medlefors.se.