Möten i Mångfald

Projekt Möten i Mångfald är ett kompetensutvecklingsprojekt som delfinansieras av medel från Europeiska socialfonden. Det genomförs av Medlefors folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ABF Skellefteå, Skellefteå kommun IOF, Skellefteå kommun Kultur och Fritid samt Norsjö kommun.

Projektet riktar sig till medarbetare hos våra samarbetspartners som i sitt uppdrag möter olika grupper av utrikes födda t.ex. asylsökande, ensamkommande barn och unga samt utrikesfödda med särskilda behov. Syftet med projektet är att stärka medarbetarnas mjuka kompetens och stärka dem i sin yrkesroll och dem bättre möjligheter att hantera omställningar och förändrade förutsättningar i verksamheten. Vi vill också skapa tillfällen för organiserat erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte mellan och inom de medverkande aktörernas verksamheter.

Under projekttiden kommer det att genomföras kompetensutvecklingsinsatser inom följande områden, mångfald, jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet, situationsanpassat bemötande och samtalsmetodik. Det kommer att ordnas gemensamma utbildningsinsatser och arbetsplatsbaserade insatser. Vi kommer också att erbjuda våra samarbetspartners stöd för att arbeta med internt organisatoriskt lärande.

Projektet påbörjades hösten 2017 och pågår till 30 september 2019.

Projektets nyhetsbrev

Material från genomförda aktiviteter

Information

Kontaktperson:

”Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling”

Kompetensförsörjning för en stärkt arbetsmarknad Inom programområde 1 kan du söka stöd för att genomföra insatser inom kompetensutveckling och utbildning. Insatserna kan vara riktade, förutom till redan sysselsatta, även till arbetslösa. Det övergripande målet för insatser inom programområde 1 är att förbättra kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. Insatserna ska antingen öka kompetensen hos redan sysselsatta personer eller underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknaden. Programområdet motsvarar Socialfondens delmål att investera i utbildning och yrkesutbildning för livslångt lärande.

Vill du veta mer om våra andra projekt?

Läs mer