Varmt välkommen till Sverige

Läs mer om kursen

Trygghet Inkludering Arbete

Tillsammans med Länsstyrelsen, syftar vi till att ge möjlighet för asylsökande att få en meningsfull sysselsättning under asylprocessen, att få ingå i ett sammanhang och känna delaktighet.

Trygghet Inkludering Arbete (TIA) har flera syften utöver möjligheten att få lära sig det svenska språket som att få en inblick i hur vårt svenska samhälle ser ut, vilka rättigheter och skyldigheter som finns samt vilka möjligheter man har i Sverige. Att få ökade kunskaper i den svenska arbetsmarknaden vilka olika typer av arbeten det finns och vilka kompetenser som krävs. Vi arbetar också med  att öka kunskaperna i vilken betydelse hälsa och friskvård har för vårt välmående.

Kursen är kostnadsfri och individanpassad, så det går utmärkt att studera på heltid eller deltid, beroende på vad som passar just dig.

Kontakta oss så hittar vi en lösning

Linda Carstedt
linda.carstedt@medlefors.se

Together with the County Administrative Board, we aim to provide opportunities for asylum seekers to get meaningful employment during the asylum process, to be part of a context and to feel involved.

Security Inclusion Work (TIA) has several purposes in addition to the opportunity to learn the Swedish language, such as gaining an insight into what our Swedish society looks like, what rights and obligations there are and what opportunities you have in Sweden. To gain increased knowledge in the Swedish labor market what different types of jobs there are and what skills are required. We also work to increase knowledge about the importance of health and wellness for our well-being.

The course is free of charge and individually tailored, so you can study full-time or part-time, depending on what suits you the best. Contact us and we will find a solution

Linda Carstedt linda.cartedt@medlefors.se

Vill du veta mer om våra andra projekt?

Läs mer