Vägen Vidare

Vägen Vidare är ett ESF, Europiska Socialfonden, projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö och representanter från näringslivet.

Medlefors folkhögskola är projektägare och det är Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen som remitterar deltagare till projektet.

Projektet vänder sig till personer mellan 25 och 64år i Skellefteå kommun som varit utan arbete en längre tid. Syftet är att stärka personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så de närmar sig arbete och / eller studier och därigenom nå egen försörjning.

Alla deltagare i Vägen Vidare har en individuell aktivitetsplan som arbetas fram och följs upp tillsammans med en handlare på Medlefors. Planeringen kan innehålla lärarledda lektioner, handledning individuellt och i grupp, studiebesök och praktik. Exempel på lärarledda lektioner är; arbetsliv/arbetsrätt, hälsa, motivation, kreativitet och mjuka kompetenser.

Vägen Vidare arbetar även med arbetsgivare med syfte att bidra till en ökad medvetenhet hos arbetsgivarna kring mjuka kompetenser och hur dessa kan matchas mot den kompetens som efterfrågas.

Projektet pågår till och med mars 2020.

Informationsfolder och metodhandbok

Nyhetsbrev

2017-2018

2019

Kontaktperson:

Vi driver ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden inom programområde 2.

Nya vägar in på arbetsmarknaden Insatserna inom programområde 2 ska skapa nya vägar in på arbetsmarknaden genom att utveckla nya sätt att arbeta med integration och inkludering. Ett mål är att fler människor ska få sysselsättning och undvika långvarig arbetslöshet. Ett annat mål är att främja social integration och bekämpa fattigdom och diskriminering. Insatserna inom programområdet ska främja övergångar till arbete, genom att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att utvecklas så att de lättare kan få anställning.

Vill du veta mer om våra andra projekt?

Läs mer