Vår historia

Efter andra världskriget väcktes tanken på att skapa ett Norrlands Brunnsvik, en plats där arbetarklassens ungdom skulle få möjlighet till utbildning och bildning. Föreningen bildades med syftet att förverkliga denna dröm. Uppgiften var att ”starta och uppehålla en folkhögskola i Norrland på en plats som styrelsen finner lämplig”. Beslutet blev att förlägga skolan till byn  Medle.

John Olofsson, barnfödd i Djäkneboda, anställdes som föreståndare, med uppdrag att förbereda skolans start. Han skulle samla in pengar, utrusta lokaler och skaffa det material som behövdes för att välkomna de första deltagarna. Efter tre års arbete med förberedelserna anställdes skolans första husmor Anna-Greta Öberg och den första vinterkursen med 29 deltagare kunde starta i slutet av oktober 1949.

Av olika skäl nyttjades aldrig tomten i Medle, utan skolan flyttade mellan olika lokaler under de första åren. Man började i fd borgmästarvillan Älvslunda i Skellefteå C, för att 1952 flytta till fd disponentbostaden i samhället Örviken. Då hade skolan 35 deltagare, fördelade på två årskurser. Parallellt under denna period pågick insamlingsaktionen ”1000 kr om dagen i tre år i följd”, med syfte att skolan skulle kunna bygga egna, ändamålsenliga lokaler. 1956 stod skolan färdig och Medlefors har sedan dess legat på sin nuvarande plats.

LO – skolan kommer

En milstolpe i skolans utveckling var när LO 1978 beslutade sig för att abonnera en del av Medlefors för en ny skolavdelning i Norrland. Det innebar, förutom LOs egna kurser, att antalet kurser i samverkan med fackföreningar från främst Västerbotten ökade och nya lärare med facklig bakgrund anställdes på skolan.

Under tiden 1978 till 2003 uppfördes ett stort antal byggnader på området. En ny entrébyggnad med reception, administration och bibliotek kom till. Den största konferenslokalen Cirkelsalen, samt  hotellbyggnaden Profilen och skoldelen Naturvetarhuset kom till under dessa år.  Ett antal nya utbildningar startade också, bland annat utbildning för arbetslösa, småföretagarutbildning, naturvetarinriktning på allmän kurs samt Friskvårdsutbildning. Den senare har utvecklats till senare tiders Hälsa-kurser.

 Under 1990-talet bedrevs även ett flertal projekt tillsammans med ABF. Bland annat inom arbetsmiljöområdet samt internationella projekt inriktat mot Namibia och Petrozavodsk i Ryssland.

LO – skolan går

1992, samma år som Profilen med 54 rum, kurslokaler, inomhuspool och rekreationsavdelning invigs lägger LO ner sin skolverksamhet vid Medlefors. Skälet är kraftiga nedskärningar av bidrag till facklig utbildning. Detta var en turbulent period i skolan historia, då det gällde att snabbt ställa om till annan verksamhet för att kunna ersätta förlusten. Det blev startskottet till att utveckla Medlefors  konferensverksamhet. Idag är den en av Skellefteås största konferensanläggningar.

Sedan år 2000 har Medlefors bedrivit omfattande projektverksamhet. Det startade med långtidssjukskrivna och arbetslösa, tillsammans med Skellefteå kommun det s k KOM-projektet. Arbetssätt har  kontinuerligt utvecklats  och visat sig passa mycket bra för några av skolans viktigaste målgrupper utlandsfödda och ungdomar.

Medlefors har kontinerligt reparerat och byggt nya lokaler. En större ombyggnation stod klar i november 2013. Det gällde ombyggnaden av Kvarngården, 24 helrenoverade rum, ny konferenslokal och ett kök med möjligheter till bl a gemensam matlagning.

Medlefors och närsamhället

För Medlefors har det varit självklart att vara ett nav för arbetsmiljöutbildningar i norra Sverige. Det gäller såväl kurser skolan själv utvecklat som verksamhet tillsammans med organisationer och företag.

Skellefteå är berättarnas stad och även ett centrum för spelutveckling. Medlefors har sett det naturligt att finnas med i detta. Därför startade 2016 en kurs för Serietecknande och berättande.

Livslångt lärande blev i det tidiga 2000-talet ett viktigt begrepp. Med start 2005 har Medlefors bedrivit populära Seniorkurser.

Under 2010-talet har Medlefors konferensverksamhet utvecklats. Restaurangen har öppnats för allmänheten och hotellanläggningen har miljöcertifierats.

Under 2010-talet och in på 2020-talet har en allt större del av fastigheterna nyttjats till uthyrning över längre tid till företag och kommuner. En viktig bidragande orsak var först den ökade mottagningen av flyktingar och senare Skellefteås expansion och dess behov av tillfälliga boenden.

Att Medlefors är den verksamhet den är idag, är ett resultat av dess historia. Men också ett verk av de många människor som på olika sätt och med olika uppdrag engagerat sig i verksamhetens utveckling. Samma faktorer kommer också att vara förutsättningen för Medlefors framtid.