Vår historia

I efterkrigstiden väcktes tanken på att skapa ett Norrlands Brunnsvik, en plats där arbetarklassens ungdom skulle få möjlighet till utbildning och bildning.

1946 bildades Föreningen Norrlands Arbetares Folkhögskola, i syfte att förverkliga denna dröm. Uppgiften var att ”starta och uppehålla en folkhögskola i Norrland på en plats som styrelsen finner lämplig”. Styrelsen bestämde att skolan skulle förläggas till Medle by, som hade upplåtit en tomt till föreningens förfogande.

John Olofsson anställdes som föreståndare, med uppdrag att förbereda skolans start genom att samla in pengar, utrusta lokaler och skaffa det material som behövdes för att välkomna de första deltagarna. Efter tre års arbete med förberedelserna anställdes skolans första husmor Anna-Greta Öberg och skolans första vinterkurs med 29 deltagare kunde starta i slutet av oktober 1949.

Av olika skäl nyttjades aldrig tomten i Medle by, utan skolan flyttade mellan olika lokaler under de första åren. Man började i fd borgmästarvillan Älvslunda i Skellefteå, för att sedan 1952 flytta till fd disponentbostaden i Örviken. Då hade skolan 35 deltagare, fördelade på två årskurser. Parallellt under denna period pågick insamlingsaktionen ”1000 kr om dagen i tre år i följd”, med syfte att skolan skulle kunna bygga egna, ändamålsenliga lokaler. Sedan 1956 har Medlefors legat på sin nuvarande plats på Degerbyn.

En milstolpe i skolans utveckling var när LO 1978 beslutade sig för att abonnera en del av Medlefors för en ny skolavdelning i Norrland, vilket innebar att antalet samverkanskurser ökade och nya lärare med facklig bakgrund anställdes på skolan.

Under tiden 1978 till 2003 uppfördes ett stort antal byggnader på området; ny entrébyggnad med reception, administration, bibliotek och den största konferenslokalen Cirkelsalen, Profilen och Naturvetarhuset. Ett antal nya utbildningar och verksamheter startade också under dessa år; utbildning för arbetslösa, småföretagarutbildning, naturvetarinriktning på allmän kurs, Friskvårdsutbildningen.

1992, samma år som Profilen med 54 rum, kurslokaler, inomhuspool och rekreationsavdelning invigs läggs LO-skolan ner på grund av kraftiga nedskärningar av bidrag till facklig utbildning och till folkhögskolorna. Detta beskrivs som en turbulent period i skolan historia, då det gällde att snabbt ställa om till annan verksamhet för att kunna ersätta den förlusten. Detta var startskottet till att Medlefors utvecklade sin konferensverksamhet, till det som idag är en av Skellefteås största anläggningar.

Medlefors har sedan år 2000 bedrivit projektverksamhet. Det startade med en projektverksamhet för långtidssjukskrivna och arbetslösa, det s k KOM-projektet, vars arbetssätt kontinuerligt har utvecklats till det som idag benämns Spira Anställningskompetens. Spirametoden har prövats och funnits passa även för andra målgrupper, så som utlandsfödda och ungdomar. Projekten Spira Integration och Spira Unga har funnits på skolan sedan 2012. Vi har haft förmånen att tillsammans med tre fackliga organisationer bedriva ett projekt för friskare arbetsplatser.

November 2013 stod ombyggnationen av Kvarngården klar. 24 rum, konferenslokal och ett kök med möjligheter till bl a gemensam matlagning.

Att Medlefors är den verksamhet den är idag, är ett resultat av dess historia. Men också ett verk av de många människor som på olika sätt och med olika uppdrag engagerat sig i verksamhetens utveckling. Samma faktorer kommer också att vara förutsättningen för Medlefors framtid.