Medlefors projekt

Som en del av Medlefors milijö och hållbarhetsarbete deltar vi aktivt i flertalet projekt för att utveckla såväl individers som organisationers förmåga att möta de utmaningar som följer med omfattande förändringar i samhälle och arbetsliv.

En förutsättning för ett lyckat projekt är att det möter verkliga behov och har en avsikt att bidra till strukturella förändringar i samhället. Alla intressenter som samarbetar med oss i våra projekt bidrar med analyser för att identifiera behov. Detta mynnar ut i en konkret och verklig behovsbild, som i sin tur skapar bättre förutsättningar för att uppfylla deltagares, parters och intressenters förväntningar på projektresultatet.
Läs mer om de olika projekten nedan.