Vi har en framträdande roll i det demokratiska samhällsbyggandet och är den självklara mötesplatsen för alla som delar vår värdegrund.

Vision & värdegrund

Vision

Vi har en framträdande roll i det demokratiska samhällsbyggandet och är den självklara mötesplatsen för alla som delar vår värdegrund.

Värdegrund

Vi vägleds av arbetarrörelsens värderingar och visionen om alla människors lika värde och alla människors lika rätt.

Vår människosyn

Alla människor har lika värde, rätt till frihet och ett meningsfullt liv. Människor vill göra rätt, vill ta ansvar, vill utveckla sig själva och bidra till omgivningens utveckling. Drivkraft och förmåga att vara medskapande och påverka sin egen och andras situation ökar med kunskap, medvetenhet och självkänsla.

Vår bildnings och kunskapssyn

Lärande är en föränderlig process som växer inifrån människan och handlar om kunskap, erfarenhet, förståelse, insikt, medvetenhet och förmåga. Lärande utvecklas bäst i samspel mellan människor, där vi utgår från varje människas förutsättningar och situation. Kunskap förutsätter ett samband mellan teori och praktik. Bildning är kunskaper och insikter som påverkar hur människor tänker, är och agerar.

Vår utvecklingssyn

Människors olikheter är en grundförutsättning för utveckling. Vi ser ständig förbättring och utveckling som ett naturligt tillstånd, därför är det viktigt att ha kunskap om samt verktyg att handskas med förändring/förbättring och utveckling.

Vårt motto

Kom som du är – gå dit du vill.