Miljöpolicy

I vårt miljöarbete strävar vi efter att öka vår del i skapandet av ett hållbart samhälle. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan så långt det är möjligt.
Grundläggande principer i vårt miljöarbete är att;

  • Vi har god kännedom om och följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
  • Vi försöker att minska vår energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier. Genom att regelbundet se över våra verksamhetsdelar och kontinuerligt förbättra olika flöden och materialval ser vi en minskning av vår miljöbelastning. Vi källsorterar vårt avfall, genomför olika typer av energisparåtgärder, gör miljöanpassade inköp, ställer miljökrav på produkter, tjänster och våra leverantörer.
  • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
  • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp. Detta sker genom att vi kontinuerligt följer våra mätvärden för vår förbrukning av el, vatten m.m.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
  • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
  • Denna policy och vårt miljöarbete är väl känt i vår organisation.

Vårt miljöarbete präglas av att ständigt förbättras, både i förebyggande insatser och i att minska miljöpåverkan, genom att fånga upp idéer, problem och avvikelser. Arbetet sker främst i vår ”Miljögrupp”, på arbetsplatsträffar och på skyddsronder. Det vi behöver åtgärda läggs in i handlingsplan och följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Vår Miljögrupp består av engagerade medarbetare och är motorn i utvecklingen av vårt miljöarbete.