Visselblåsarpolicy

Syfte med Visselblåsarfunktion

För oss på Medlefors är visselblåsarfunktionen viktig. Alla som kommer i kontakt med Medlefors, oavsett medarbetare, samarbetspartner eller underleverantör uppmuntras att rapportera om man identifierar något som är fel. Visselblåsarfunktionen följer lagen 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, vilket gör det möjligt för interna och externa parter att rapportera om korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållanden inom företaget. Vi vill bli effektivare på att förebygga, upptäcka och åtgärda sådana här typer av avvikelser.

Vad är en visselblåsning?
2 § i lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

En visselblåsning är en rapportering, muntligt eller skriftligt, om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Den som rapporterar måste inte vara anställd hos arbetsgivaren vid tiden för rapporteringen. Arbetssökande, före detta anställda, konsulter och praktikanter omfattas också av lagen.

Det kan till exempel handla om rapportering gällande miljöskydd, konsumenträtt, folkhälsa och personuppgiftshantering men även allvarligare brottslighet som människohandel eller systematiskt utnyttjande av arbetskraft. Som exempel bör en konflikt mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare eller arbetsgivaren hanteras genom andra förfaranden än visselblåsning.

Vad innebär skyddet för visselblåsare?
Lagen innebär att en person som rapporterar om ett missförhållande, i enlighet med lagens rapporteringssätt, inte får hållas ansvarig för att ha brutit mot sin tystnadsplikt. För att få bryta tystnadsplikten utan att hållas ansvarig måste dock personen vid rapporteringen haft skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Exempel på tystnadsplikt som får åsidosättas är sådan som följer av lojalitets- och sekretessavtal eller lagstadgad tystnadsplikt som inte är kvalificerad. Ansvarsfriheten medför inte rätt att lämna ut handlingar.

Enligt 1 § så får en rapporterande person inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Hur rapporterar jag?
Rapportering kan ske antingen muntligt till rapporteringsansvarig på företaget eller skriftligen via hemsidans funktion för rapportering, detta gäller för både interna och externa parter.

Vid muntlig rapportering ska rapporteringen dokumenteras genom en inspelning som kan sparas i en varaktig och åtkomlig form eller genom ett upprättat protokoll. För att rapporteringen ska få spelas in krävs att den rapporterande personen samtycker till det. Den rapporterande personen ska också ges tillfälle att kontrollera, rätta och genom underskrift godkänna en utskrift eller ett protokoll.

Det är viktigt att rapporteringen innehåller så utförlig information om den misstänkta händelsen som möjligt, så att det faktiskt går att utreda misstankarna.

OBS: kontaktuppgifter kan lämnas blanka om anonymitet önskas.
Fyll då endast i Meddelanderutan!

Vad händer efter en anmälan?

Rapporteringsansvarig på företaget ska vid en inrapportering ta emot, följa upp och återkoppla rapporteringar. I detalj innebär det:

  • Bekräftelse på att rapporten är mottagen ska ske inom sju dagar från mottagandet, om inte den rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse eller mottagaren har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet.
  • Utredning kring det inrapporterade.
  • Beslut om eventuella åtgärder i ledningsgruppen.
  • Återkoppling till den rapporterande personen om åtgärder och utredning inom tre månader från inrapportering.