Dina rättigheter och skyldigheter

Studeranderättslig standard för Medlefors folkhögskola

Medlefors folkhögskolas studeranderättsliga standard sammanfattar dina och skolans rättigheter och skyldigheter under din tid som studerande.

Alla som studerar på Medlefors folkhögskolas långa utbildningslinjer (kurser längre än 15 dagar) omfattas av skolans studeranderättsliga standard. Här finns en översikt av den information alla studerande har rätt att få ta del av, inför ansökan och efter antagning. Se även bilagor och policydokument

1. Information innan den studerande är antagen

Det är skolans skyldighet att, inför ansökan och vid kursstart, ge dig tydlig och tillräcklig information om skolans kurser och utbildningar. Skolan ska också ge tydlig och tillräcklig information om villkoren för studierna och för eventuellt boende på skolan. Informationen ska finnas på vår hemsida www.medlefors.se. Information finns även i våra kursfoldrar.

Följande information ska intresserade kunna ta del av

 • Statens syfte med stödet till folkhögskolan
 • Folkhögskolans huvudman
 • Folkhögskolans styrelse
 • Mål med kursen
 • Antagningsprinciper för aktuell kurs
 • Kostnader under studietiden (kost, logi, material mm )
 • Diskrimineringsförbud
 • Policydokument Alkohol och droger
 • Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning och bristande kunskaper i det svenska språket
 • Förekomst av studeranderättslig standard

Vid förfrågan ska information lämnas om Medleforstuderanderättsliga standard (även dess bilagor), dess innehåll och innebörd.

Utöver ovanstående information ska den som antagits ges fördjupad och kursspecifik information. Detta sker före kursstart och under introduktionsdagar vid kursstart då Biträdande rektor, studievägledare och mentorerna informerar och delger varje studerande ”Handboken” för studier på Medlefors folkhögskola

2. Information vid kursstart

Varje studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information:

 • Mentors namn och kontaktuppgifter
 • Kursplan och schema
 • Terminstider och ledigheter
 • Avgifter och kostnader under studietiden, betalningsrutiner samt försäkringar
 • Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter, studieomdömen och studiestöd
 • Diskrimineringsförbud
 • Policydokument Alkohol och droger
 • Skolans rättsliga standard för studerande – dess innehåll och innebörd
 • Tillgång och villkor för användning av kursrelaterade utrymmen
 • Schoolsoft och datainloggning/användare
 • Former för deltagarinflytande/ skolråd och gruppråd

3. Deltagarinflytande och studeranderätt

Den pedagogiska idén på folkhögskolor är att den studerande själv har ansvaret för sitt lärande. Studiegruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kurskamrater. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll i undervisningen

Medlefors arbetar aktivt för att skapa forum för dialog mellan skolledning, personal och studerande.

Följande rutiner finns idag:

 • Det mest direkta sättet att påverka studierna är att ta upp frågor i klassen eller den grupp man är just då. Prata med kurskamrater, lärare och mentorer. Frågor kan sedan föras vidare till antingen skolledning och /eller gruppråd/skolråd som bildas i början av terminen.
 • De studerande får varje vecka den information som behövs för att fullgöra sina uppgifter och kunna delta i skolsamhället. Detta sker via Schoolsoft och hemsidan. Gemensam information på skolans informationstavla/förändringstavla och skolans anslagstavlor.
 • Varje studerande på de långa utbildningarna har rätt att ha minst två utvecklingssamtal per läsår med sin mentor samt samtal med ämneslärare.
 • De studerande har rätt att utse en adjungerad ledamot och ersättare till skolans styrelse.
 • De studerande har också rätt att utse ett studerandeskyddsombud med lagstadgad befogenhet.
 • Varje läsår genomförs en större enkätundersökning där såväl studerande som pedagogisk personal har möjlighet att utvärdera och ha synpunkter på alla delar av vår verksamhet.

Vi informerar via hemsidan och handboken de studerande om hur klagomål hanteras, om vilket ansvar skolans personal, rektor och styrelse har, om skolans studeranderättsliga standard och om folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

4. Avgiftsfri undervisning

I förordningen om statsbidrag till folkbildningen, §7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri, däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel och material som skolan tillhandahåller (se Folkbildningsrådets kriterier för avgiftsfri undervisning).

Kostnader under studietiden finns uppdaterade på Medlefors hemsida i våra kursfoldrar och informeras också om i samband med kursstart. De studerande kan också vid behov samtala med rektor, biträdande rektor och studievägledare om kostnader, betalningsrutiner och studiefinansiering.

5. Intyg

Studieintyg
Alla studerande har rätt att få ett studieintyg som innehåller kursens namn, kurstid, omfattning, kort beskrivning av innehåll samt underskrift av rektor. Även om studierna avbrutits har den studerande rätt att få ett studieintyg där det framgår att studierna har bedrivits under begränsad tid. Om den studerande önskar kan ev. studieomdöme skrivas in på studieintyget.

Studieomdöme
Alla studerande på Allmän kurs, som fullgjort sina studier, har rätt att få ett studieomdöme. Med fullgjorda studier menas en studiegång där närvaron är så pass hög att en rättvis bedömning enligt Folkbildningsrådets kriterier är möjlig (se riktlinjer för studieomdöme).

Enligt riktlinjer för studieomdöme är studieomdömet ”resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen”. Studieomdöme kan ges efter ett års heltidsstudier. Närvaron måste vara tillräcklig i alla ämnen, annars kan ingen gemensam bedömning göras.

6. Om en utbildningslinje/kurs upphör eller ställs in

Om skolan har planer på att lägga ner en pågående långkurs ska de studerande informeras minst en termin i förväg. Om en utlovad utbildningslinje inte genomförs är skolan behjälplig att hänvisa till eventuell likvärdig utbildningslinje på annan folkhögskola.

7. Utvärderingar

Alla studerande ska årligen erbjudas att utvärdera den utbildning man deltar i. Medlefors folkhögskola genomför varje år FB–kvalitétsenkäten och återkopplar den till alla studerande. Vårt skolråd utvärderar dessutom studerandegemensam verksamhet. Vi utvärderar också i varje ämne och det genomförs under samma tidsperiod för alla långa kurser.

8. Försäkringar

Den som studerar på Medlefors omfattas av en kollektiv försäkring. Den som bor på studentboendet måste teckna en egen hemförsäkring för det lösöre som förvaras på rummet.

9. Disciplinära åtgärder

Medlefors folkhögskolas principiella utgångspunkt är att den studerande är på skolan för att bedriva studier.

Disciplinära åtgärder vidtas vid

 • Brott mot alkohol och drogpolicy
 • Brott mot hyresavtal
 • Hög frånvaro från kurs/utbildning
 • Obetalda fakturor till skolan
 • Stöld, skadegörelse, våldsbrott eller annan brottslig handling riktad mot annan kursdeltagare eller mot skolan

Avstängning och avskiljande från studier
Om den studerande inte ägnar sig åt studier eller ägnar sig åt något som stör studierna i den grad att det påtagligt påverkar det egna eller andras studieresultat kan skolan komma att ifrågasätta den studerandes rätt till sin studieplats.
 
Åtgärder som kan vidtas är tidsbegränsad avstängning eller definitivt avskiljande.

Varje enskilt fall prövas mot Medlefors principiella utgångspunkt och mot policydokumenten: Avstängning och avskiljande och Alkohol och droger. Alla disciplinära åtgärder dokumenteras.

Avhysning från studentboende
Boende på Medlefors folkhögskolas internat ska teckna ett hyreskontrakt för studentboende. Den som avbryter sina studier, självmant eller på grund av att skolan har vidtagit åtgärder, har inte rätt att bo kvar på studentboendet. Den boende kan inte heller bo kvar om man inte deltar i undervisningen.

Om en hyresgäst inte betalar sin hyra eller på annat sätt bryter mot hyreskontraktet har Medlefors rätt att avhysa hyresgästen.

För övrig info kring studentboende se hyreskontrakt.

10. Sekretess- och arkiveringsregler

Sekretess
Uppgifter om studerande lämnas generellt inte ut till privatpersoner, organisationer, myndigheter eller företag. Undantag är de rapporter som vi enligt vårt uppdrag måste lämna. Kommer en förfrågan utifrån så avgörs frågan av rektor utifrån samhällets ansvar, vem det gagnar varför, t ex vid förfrågan från polis. Utlämnande av känsliga personuppgifter för forskning görs enbart efter prövning av Etikprövningsnämnd enligt gdpr och etikprövningslagens bestämmelser.

Varje personal får vid anställningen information om vad sekretess innebär och hur vi ska förhålla oss.

Arkivering
Det är Medlefors folkhögskolas målsättning att dels kunna förvara dokument på ett säkert sätt och dels kunna tillhandahålla den studerande dokumentkopior efter studietiden.

Ansökningshandlingar
Förvaras på Medlefors under utbildningstiden. Kvarlämnade handlingar makuleras.

Intyg och eventuellt studieomdöme
Alla intyg (original) delas eller sänds ut till den studerande efter genomförd utbildning. En kopia av varje intyg och eventuellt studieomdöme förvaras på Medlefors.

Hyreskontrakt
Hyreskontraktet upprättas i två exemplar, ett till hyresgästen (den studerande) och ett till hyresvärden (Medlefors). Medlefors exemplar förvaras på skolan under hyrestiden och makuleras sedan. Handlingar av ekonomisk uppföljning arkiveras i 7 år enligt bokföringslagens krav.

11. Tillgänglighet, stöd och anpassningar

Skolan strävar efter att erbjuda den studerande stöd och anpassningar, om kursdeltagaren behöver det, för att öka möjligheten att nå sina mål med studierna. I Policydokument för förstärkningsbidrag beskrivs hur vi jobbar med tillgänglighet, stöd och anpassningar för dig som har en funktionsnedsättning.

Det är viktigt att du redan i din ansökan till oss berättar om du har en funktionsnedsättning eller att du behöver stöd i någon form.

12. Likabehandling

På Medlefors folkhögskola ska den studerande och alla andra känna sig trygga och bli respekterade. Medlefors likabehandlingsarbete utgår från gällande lagstiftning och policy.

På folkbildningsrådets hemsida finns mer information studerandefrågor
https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/